Vår policy

Elektro-Centralens kvalitetspolicy baseras på flera delar som tillsammans svarar för ett ansvarsfullt och långsiktigt kvalitetsperspektiv.

Detsamma gäller vårt miljöengagemang som med riktade aktiviteter i de egna leden värnar om miljön.

Vad beträffar arbetsmiljön har vi på Elektro-Centralen under ett flertal år arbetat initierat med arbetsmiljö och personalvård.

Kvalitet

Kvalitet innebär för oss följande:

 • Lyssna på kund och medarbetare, samt uppfylla behov och förväntningar.
 • Vi åtar oss att uppfylla de lagar och krav om kvalitet som finns.
 • Vi arbetar ständigt med uppföljning och förbättringar i vårt kvalitetssystem.
 • För att säkerställa att ett uppdrag ur säkerhetssynpunkt är korrekt utfört skall efter varje utfört uppdrag vårt provningsintyg fyllas i (i tillämpliga delar) och arkiveras.

Miljö

Miljö innebär för oss följande:

 • I allt vi gör eftersträvar vi efter så liten miljöpåverkan som möjligt och undviker föroreningar.
 • Vi strävar alltid efter att föreslå energieffektiva lösningar, samt välja material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning
 • Vi prioriterar bra miljöval vid transporter och genomför dessa planerat och effektivt.
 • Vi har en effektiv avfallshantering med optimal källsortering.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö innebär för oss följande:

 • Nöjda medarbetare.
 • Vi följer arbetsmiljölagstiftningen.
 • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan och att alla är delaktiga.
 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning ska vara i sådant skick att de ger betryggande säkerhet.