Vår policy

Elektro-Centralens kvalitetspolicy baseras på flera delar som tillsammans svarar för ett ansvarsfullt och långsiktigt kvalitetsperspektiv.

Detsamma gäller vårt miljöengagemang som med riktade aktiviteter i de egna leden värnar om miljön.

Vad beträffar arbetsmiljön har vi på Elektro-Centralen under ett flertal år arbetat initierat med arbetsmiljö och personalvård.

Kvalitet

Kvalitet innebär för oss följande:

 • Lyssna på kund och medarbetare, samt uppfylla behov och förväntningar.
 • Vi åtar oss att uppfylla de lagar och krav om kvalitet som finns.
 • Vi arbetar ständigt med uppföljning och förbättringar i vårt kvalitetssystem.
 • För att säkerställa att ett uppdrag ur säkerhetssynpunkt är korrekt utfört skall efter varje utfört uppdrag vårt provningsintyg fyllas i (i tillämpliga delar) och arkiveras.

Miljö

Miljö innebär för oss följande:

 • I allt vi gör eftersträvar vi efter så liten miljöpåverkan som möjligt och undviker föroreningar.
 • Vi strävar alltid efter att föreslå energieffektiva lösningar, samt välja material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning
 • Vi prioriterar bra miljöval vid transporter och genomför dessa planerat och effektivt.
 • Vi har en effektiv avfallshantering med optimal källsortering.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö innebär för oss följande:

 • Nöjda medarbetare.
 • Vi följer arbetsmiljölagstiftningen.
 • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan och att alla är delaktiga.
 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning ska vara i sådant skick att de ger betryggande säkerhet.

 GDPR

Vi på Elektro-Centralen AB sparar kunduppgifter under hela garantitiden för att kunna följa avtalet mellan kund och Elektro-Centralen. Efter garantitidens slut sparar vi normalt kontaktuppgifter och underlag i 15 år för att kunna erbjuda Er som kunder en så god service som möjligt vid t.ex utökningar eller ändringar av Era anläggningar.

Vi förmedlar inte vidare Era uppgifter på något sätt utan Ert samtycke.